حمل اسید سولفوریک از شهربابک به تبریز

حمل اسید سولفوریک از شهربابک به تبریز