اطلاعات تماس
سید یحیی هاشمی
رئیس هیئت مدیره
تحصیلات