دستورالعمل و آئین نامه اجرائی حمل اسید

دستورالعمل و آئین نامه اجرائی حمل اسید

 دستورالعمل حمل اسید سولفوریک

امنیت و اقدامات لازم در مواقع اضطراری

از آنجایی که اسیدها مواد شیمیایی خطرناکی هستند. باید به هنگام حمل و نگهداری.، میزان سمیت و ناسازگاری آن‌ها در نظر گرفته است. علاوه براین، اتخاذ یک سری اقدامات از پیش تعریف شده. جهت مقابله با خطرات ناشی از نشت این مواد نیز مهم و ضروری می‌باشد.

محدودیت‌های مجاز مربوط به استفاده از این مواد شیمیایی توسط مقررات اداره ایمنی شغلی و بهداشت ایالت متحده آمریکا (OSHA) تدوین می‌شوند. برخی از این مقررات به شرح زیر هستند. بیست ونهمین قانون مقررات فدرال ۱۹۱۰٫۱۰۰۰، بیست ونهمین قانون مقررات فدرال ۱۹۲۶٫۵۵ و بیست ونهمین قانون مقررات فدرال ۱۹۱۵٫۱۰۰۰ به ترتیب برای ساخت. و ساز و صنایع دریایی تدوین شده‌اند.

سایر قوانین مرتبط با میزان سمیت مواد اسیدی مانند محدودیت‌های توصیه شده.  در هنگام کار با این مواد (REL) و خطر مستقیم این مواد به سلامت انسان در کتابچه سازمان. ملی ایمنی شغلی و بهداشتی ایالت متحده آمریکا منتشر است.

جوانب خطرناک دیگر این مواد مانند میزان ناسازگاری، اثرات بهداشتی و سایر موارد مشکل‌آفرین که به هنگام حمل. و نگهداری مواد شیمیایی بایستی در نظر گرفتها ، در کتابچه راهنمای NIOSH ذکر شده‌اند.

در آمریکا

در ایالت متحده امریکا مسائل مربوط به حمل اسیدها. و سایر مواد شیمیایی خطرناک توسط آیین‌ نامه‌ حمل ایمنی مربوط به دپارتمان حمل و نقل خط لوله مورد کنترل و بازرسی قرار ‌می‌گیرد .

مسائل مربوط به حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک که معمولا به صورت فله‌ای. یا در خط لوله و یا در ماشین‌های مخزن‌دار نقل مکان می‌شوند.، در ماده چهل و نهم قانون مقررات فدرال (۴۹ CFR)، عنوان  است.

به هنگام نشت این مواد شیمیایی خطرناک بایستی گروهی از پرسنل آموزش دیده. مانند پلیس یا مامورین آتش نشانی وارد عمل شده. و اقدامات لازم جهت انجام واکنش‌های اضطراری در برخورد با خطرات احتمالی این مواد شیمیایی را اتخاذ نمایند.

کتابچه (ERG2008)، مربوط به واکنش‌های اضطراری. به هنگام خطرات ناشی از نشت مواد شیمیایی یک سری رهنمودها را جهت مدیریت مواقع اضطراری به هنگام نشت مواد شیمیایی خطرناک، فراهم نموده است.

این کتابچه هم در نسخه پرینت شده. و هم به صورت الکترونیکی جهت استفاده سریع از آن در گوشی همراه شخصی منتشر است. و در دسترس می ‌باشد. داده‌ها و اطلاعات امنیتی مربوط به مواد شیمیایی مانند میزان سمیت. ناسازگاری ها و واکنش‌های اضطراری در جدول شماره ۲ این کتابچه به طور خلاصه‌ وار مطرح است.

انتخاب مواد ساخت تجهیزات

موادی که جهت امر ساخت وساز و یا پوشش داخلی تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بایستی از دیدگاه یک کارشناس از لحاظ میزان خاصیت اسیدی و شرایط نگهداری مربوط به آن، مورد بررسی قرار گیرد. راهکارهای مبتنی بر مواد آبی اسیدی خاصیت خورندگی بالایی داشته.

و معمولا به یک سری مواد جانبی بسته به دما و مرحله فعلی فرآیند، نیازمند می‌‌باشند. یک سری از مواد توصیه شده جهت نگهداری مصالح اسیدی به شرح زیر هستند:

ماده NACERP0391 برای حمل و نگهداری H2SO4 غلیظ (۹۰ تا ۱۰۰ درصد و دمای محیط )
ماده NACE5A171 برای حمل تجاری و نگهداری HF (هیدروفلوئوریک اسید آبی و فلوئورید هیدروژن بدون آب).
در حمل مواد اسیدی مواردی همچون شرایط حمل و نقل،

پوشش داخلی محفظه اقدامات لازمه اتخاذ گردند. به عنوان مثال محیط داخلی وسایل حمل و نقل ریلی که بعضا مواد اسیدی غلیظ را حمل می کنند. بر اساس NACE SP0592 بایستی با استفاده از سیستم پوششی که مختص وسایل نقلیه مخزن‌دار طراحی است. پوشش شود. تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.

آئین نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/12/22 بنا به پیشنهاد شماره 11/10688 مورخ 1378/7/26 وزارت راه وترابری و به استناد ماده (14). اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات واخذ جرایم رانندگی – مصوب 1376 آئین نامه اجرائی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول : کلیات وتعاریف

ماده 1- اصطلاحات به کاررفته در این آئین نامه بشرح زیرتعریف می شوند:
الف – متصدی حمل ونقل که منظور از متصدی حمل ونقل از این آئین نامه. کلیه شرکتها وموسسات حمل ونق ، سازمانها،کارخانجات و000اعم از دولتی وغیر دولتی می باشند.

که به حمل ونقل ،سازمانها، کارخانجات ، و0000 اعم از دولتی وغیر دولتی می باشند. که به حمل و نقل محصولات خطرناک ( تولیدات یا مواد اولیه ) مبادرت می ورزند.
ب – مواد خطرناک : موادی که نسبت به بهداشت یا سلامت انسان ، حیوان و محیط زیست ذاتا” خطرزا بوده. ومشمول یکی ازطبقه بندی های نه گانه زیر می باشند:

طبقه بندی ها:

1- طبقه یک : این طبقه به سه دسته تقسیم بندی می شود:
1-1- مواد ومحصولات منفجره 0
1-2- محصولات کالاهایی که با مواد منفجره انباشته گردیده اند.
1-3- محصولات وکالاهیای که ایجاد آتش سوزی و احتراق می نمایند.

2- طبقه دو: این طبقه مشتمل است بر گازهای تحت فشار مایع نشده و گازهای نامحلول تحت فشار0
3- طبقه سه : این طبقه مشتمل است بر مایعات قابل اشتعال 0
4- طبقه چهار: این طبقه به سه دسته تقسیم بندی می شود:
1-4- جامدات قابل اشتعال

2-4- موادی که دارای قالبیت آتش سوزی و آتش افروزی خود به خود می باشند.
3-4- موادی که بر اثر تماس با آب یا مجاور با رطوبت ،گازهای قابل اشتعال تولید می کنند.
5- طبقه پنج : این طبقه به دو دسته تقسیم می شود:
1-5- موادی که باعث ایجاد زنگ زدگی می شوند.
2-5- پراکسیدهای آلی

6- طبقه شش : این طبقه به دو دسته تقسیم بندی می شود:
1-6- محصولات سمی
2-6- مواد ومحصولات متعفن که باعث ایحاد و نشر بیماریهای عفونی می گردند.
7- طبقه هفت : مواد رادیواکتیو
8- طبقه هشت : مواد خورنده واسیدها
9- طبقه نه : مواد ومحصولات خطرناک متفرقه

درباره این آیین نامه

فهرست واقسام مواد خطرناک که تحت هر یک از طبقات نه گانه فوق قرار می گیرند. در ضمیمه (ز) این آئین نامه آمده است. همچنین در میان مواد خطرناک موضوع طبقات 2و4، موادی وجود دارند. که از حیث اهمیت خطر ونحوه حمل ، علاوه بر مقررات کلی دارای شرایط خاصی هستند.

که شرح هر یکاز طبقات مذکور به ترتیب در ضمیمه (ح )و (ط) این آئین نامه است.
ماده 2- انجام هرگونه عملیات حمل ونقل جاده ای ماد خطرناک از نقطه ای به نطقه دیگر. در داخل کشور مستلزم رعایت مقررات وضوابط مندرج در این آئین نامه می باشد:

تبصره – برنامه زمان بندی و مراحل اجرای مفاد آئین نامه به شرح زیر است :

1- کلیه شرایط و ضوباط مربوط به فصول اول و دوم این آئین نامه در خصوص کلیات ومقررات مربوط به عملیات ابرگیری. حمل و نقل و باراندازی مواد خطرناک پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می باشد.

2- کلیه شرایط و ضوابط فصل سوم آئین نامه در خصوص مقررات مربوط به وسایل نقلیه. حامل مواد خطرناک حداکثر تا 1سال پس از تاریخ تصویب آئنی نامه لازم الاجراء می باشد. با وجود این مهلت رعایت مقررات مربوط به فصل سوم برای وسایل نقلیه حامل مواد سوختی در کشور 2سال پس از تصویب آئین نامه است.

3- کلیه شرایط و ضوابط فصل چهارم این آئین نامه درخصوص مقررات مربوط به راننده. وکمک راننده وسایل نقلیه حداکثر تاشش ماه پس از تاریخ تصویب آئین لازم الاجراء می باشد. و کلیه متصدیان حمل و نقل موظنفد ظرف مدت یاد شده اقدامات لازم را برای اجرای آن به عمل آورند.

ماده 3- راننده وسیله نقله حامل مواد خطرناک باید همواره. حین عملیات حمل و نقل کالای خطرناک اسناد مربوط به خصوصیات. و نحوه حمل این گونه کالاها را وفق ضمیمه (ج ) این آئین نامه در اختیار داشته باشد. تا هنگام درخواست ماقمات ذیصلاح ارائه نماید
ماده 4- وسایل حمل ونقل حامل مواد ومحمولات خطرناک باید درحین. عملیات حمل ونقل کلیه نشانه ها وعلایم مندرج در ضمیمه (الف ) این آئین نامه را دارا باشند.

ادامه موارد

ماده 5- فرستنده کالا و محصول خطرناک مکلف است پیش از تنظیم قرارداد حمل ونقل کالا، طی اظهارنامه ای مطابق فرم پیوست. شماره یک از ضمیمه (ب ) متصدی حمل ونقل را از خطرناک بودن. محموله و همچنین نوع خطر واقدامات احتیاطی که باید در حین حمل ونقل کالای موصوف به عمل آید. مطلع نماید.

تبصره – چنانچه متصدی حمل ونقل از وجود کالای خطرناک آگاه نشده باشد. پس از وقوف به موضوع باید با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست. یا واحدهای تابعه آن و کسب اجازه مدعی العموم حوزه قضایی محل توقف نسبت به تخلیه محموله اقدام نموده یا به محل بارگیری عودت نماید.

در این شرایط صاحب کالا مطابق قوانین و مقررات موجود مسئول جبران کلیه خسارتها و هزینه هایی است. که از تحویل چنین کالایی به متصدی حمل ونقل ، شخص ثالث یا دولت وارد گردیده است.
ماده 6- در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل های مندرج در این آئین نامه با تخلفات بشرح زیر برخورد خواهد شد:

الف – موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده ای براساس ماده 13. مقررات و آئین نامه حمل و نقل بار ومسافر ومدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی شرکتها. و موسسات حمل ونقل جاده ای موضوع ماده 14 اصلاحیه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واخذ جرایم رانندگی 0
ب – رانندگان وسایل نقلیه براساس جداول جرایم رانندگی موضوع ماده 2 قانون نحوه رسیدگی بر تخلفات واخذ جرایم رانندگی 0

فصل دوم : مقررات مربوط به عملیات بارگیری ،حمل ونقل وباراندازی مواد ومحمولات خطرناک

ماده 7- چنانچه متصدی حمل ونقل قصد حمل مواد خطرناک رادارد. که در طبقه بندی مواد خطرناک تحت طبقات 1،6،8و9 شناسایی گردیده اند مکلف است.

جهت هماهنگی و تعیین مسیر مجاز ترددازمبداء به مقصد. و با اولویت جاده های خارج از شهرها به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور یا سازمانهای. تابعه مراجعه و ضمن ارایه درخواست کتبی به همراه اظهارنامه صاحب کالا. مجوز ومسیر عبور مواد خطرناک را دریافت نماید.

تبصره – سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور می تواند مجوزعبور و مسیر حمل ونقل بعضی از موادخطرناک را به صورت مدت دار ارائه نماید.

ماده 8- وسیله نقلیه حاصل مواد خطرناک صرف نظر از وزن وحجم محموله فقط. در ساعات روز مجاز به تردد در جاده های کشور خواهد بود. و باید قبل از پایان روز در پارکینگ مناسب توقف و تا آغاز روز بعد از حرکت خودداری کند.

در صورت لزوم سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور نقشه مسیری را که وسیله نقلیه حامل موادخطرناک برای رسیدن. به مقصد باید طی کند و توقفهای غیر اضطراری بین راه در آن پیش بینی شده است.

را در اختیار متصدیان حمل و نقل قرار خواهد داد و راننده مکلف است وسیله نقلیه را در مسیر تعیین شده هدایت کند. در نقشه مورد بحث سعی خواهد شد.

که وسیله نقلیه حتی المقدور از نقط کم جمعیت و احیانا” جاده ای کمربندی شهرها عبور داده شود. و توقفهای بین راه دور از وسایل نقلیه دیگر و محلهای امن وخلوت انجام گیرد.
ماده 9- پارک و توقف وسایل نقلیه حامل مواد ومحصولات خطرناک در طول جاده ها فقط تحت شرایط زیرا امکانپذیر است.

شرایط خاص

الف – نصب گوه به تعداد حداقل 2عدد و متناسب با تعدادچرخهای وسایل نقلیه حامل مواد و محصولات خطرناک در حین توقف الزامی است
ب – موتور وسیله حامل مواد و محصولات خطرناکنباید به هیچ عنوان نشت یا سرریز داشته باشند.
چ – وسایل نقلیه حامل مواد ومحصولات خطرناک باید در نقاط با شیب کم توقف کنندواز پارک توقف کنند.

و از پارک و توقف وسیله نقلیه در سربالایی یا سرازیریهایی که توسط وزارت راه وترابری با عالیم مشخص شده اند. خودداری نماید.
ح – در مواقعی که راننده وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک اضطرارا” مجبور به توقف شود. باید وسیله نقلیه را حتی المقدور منتهی الیه سمت راست. جاده از محوطه باز دور از پلها و تونلها و تاسیسات رفاهی بین راه متقوف نماید.

خ – در توقف های بین راه وتوقفهای اضطراری باید راننده یا کمک راننده در وسیله نقلیه یا اطراف آن باقی مانده. و از آن مراقبت نماید. علاوه بر این ضرورت در مواضع 10 متری ابتدا و انتهای وسیله نقلیه متوقف شده. چراغهای 24 ولتی زردرنگ الکتریکی نصب شود که تامین نیروی آنها مستقل از وسیله نقلیه صورت می گیرد

ادامه موارد

ماده 10- رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک در هنگام سوخت گیری باید موارد زیر را رعایت کنند:
الف – سوخت گیری حتی الامکان در پمپهای دور از شهرها ومراکز جمعیتی صورت گیرد.
ب – وسله نقلیه دیگری در جلو یا عقب وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک مشغول سوخت گیری یا در انتظار نوبت نباشد.
ج – موتور وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک باید در حین سوخت گیری خاموش باشد.
د- راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه نباید از آن دورشوند.

ماده 11- وسایل نقلیه حامل محمولات خطرناک نباید تحت هیچ شرایطی وسیله نقلیه دیگری را یدک کشی نموده. یا توسط وسیله نقلیه دیگری یدک کشی شود.

12- حمل مسافر وسرنشین به استثنای راننده و کمک راننده یا عوامل دیرگی که باتشخیص متصدی حمل ونقل باید همراه محموله. و وسیله نقلیه درعملیات حمل ونقل کالای خطرناک باشد، ممنوع است.

ماده 13- استعمال دخانیات یا استفاده ازهرگونه وسیله روشنایی یا آتش زا در داخل وسیله نقلیه. یا در فاصله 50متری آن در حین انجام عملیات خمل ونقل مواد خطرناک ممنوع است.

14-چنانچه به هر دلیل در حین عملیات باراندازی یا بار گیری به ناچار باید در محوطه ای تعدادی وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک متوقف شوند. یا در توقفگاه مناسبی تعدادی از اینگونه وسایل نقلیه متوقف است. باید شعاع 20متری را برای فاصله یکدیگر حفظ کنند.

ادامه موارد

ماده 15- در صورتی که پمپ تخلیه کالای خطرناک از نیروی موتور وسیله نقلیه انرژی خود را کسب نمی نماید. باید در حین تخلیه ، موتور وسیله نقلیه خاموش باشد.

تبصره 1- چنانچه وسیله نقلیه ، حامل محموله خطرناکی از طبقات 6،8و9 باشد و محل تخلیه و باراندازی در مکانی مسقف واقع شده باشد. باید وسیله نقلیه مجهز به موتور پمپ تخلیه محموله باشدکه منبع انرژی آن مستقل از موتور محرکه وسیله نقلیه است.

تبصره 2- چنانچه وسیله نقلیه ، حامل محموله خطرناکی ازطبقات 1،6،8و9 بوده. و محل تخلیه و باراندازی در مکانی مسقف واقع شده باشد باید در حین تخلیه موتور وسیله نقلیه خاموش باشد.
ماده 16- حمل مواد خطرناک در بارگیر و یدک مستقل وهمچنین حمل مواد خطرناک طبقات 1،6،8،9 در وسایل نقلیه مفصل دار ممنوع است

ماده 17- مخمولات خطرناک از طبقه 4 و ردیف 3-4بایددربارگیرهای مسقف ومقاوم نسبت به نفوذ آب و رطوبت حمل شوند.
18- چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک به دلیل نقص فنی ناچار به توقف طولانی (براساس نظرسازمان حمل ونقل وپایانه های کشور) در مسیر گردد. راننده مکلف است متصدی حمل ونقل را از موضوع مطلع نماید ومتصدی حمل و نقل نیز مکلف است.

به محض اطلاع وسیله نقلیه مناسبی را به همراه عوامل لازم برای باراندازی وسیله. نقلیه معیوب و بارگیری وسیله نقلیه اعزامی به محل توقف خودرو اعزام نماید.

در ادامه

19- در صورت بروز سوانحی که منجر به پخش مواد درطبیعت می گردد. متصدی حمل ونق ، موظف است سریعا” مراتب را به سازمان های امدادی اطلاع دهد.
ماده 20- متصدی حمل ونقل مکلف است. قبل از اعزام وسیله نقلیه جهت بارگیری و حمل اسید محموله خطرناک برنامه زمان بندی سفر را در اختیار راننده قرار دهد. و راننده نیز مکلف است برنامه تنظیمی از سوی متصدی حمل و نقل را به دقت رعایت نماید.

21- مواد خطرناک از انواع زیر گروههای طبقه 1 باید در کامیونهای بار بارگیر بسته یا دارای دربهای کناری (بغل بازشو) حمل شود.
ماده 22- حداکثر وزن محموله از طبقه 1 در زیر گروه 1-1نباید از1000کیلوگرم. و در زیر گروهای 2-1و 3-1 نباید از3000کیلوگرم در هر بارگیر تجاوز نماید.
تبصره – میزان حمل محمولات متعلق به نیروهای مسلح کشوردرصورت ضرورت و با مسئولیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این ماده مستثنی است.

ادامه تبصره ها

23- متصدی حمل ونقل مکلف است. مقررات مربوط به اسناد و مدارک حمل ونقل کالای خطرناک را طبق ضوابط مندرج در ضمیمه (ب ) رعایت نموده.

و بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک نیز باید دارای برچسب ویژه ای باشند. که مشخصات کالای خطرناک وشماره طبقه مربوط به آن مطابق پیوست. یک ضمیمه (الف ) به دقت در آن منعکس شده باشد و روشهای بسته بندی مندرج در ضمیمه (ج ) در مورد آنها رعایت گردد.

24- چنانچه وسیله نقلیه ، حامل محموله ای از طبقه 1 بوده و مقرر است که محموله آن در باراندازهای مختلف تخلیه گردد. نحوه بارگیری باید به نحوی باشد که بدون جابجاکردن سایر جعبه های حامل کالای خطرناک و به ترتیب محموله تخلیه و باراندازی شود.

در ادامه

ماده 25- چنانچه وسیله نقلیه ، حامل مواد خطرناک از طبقه 1توسط ماموین پلیس راه ملزم به توقف شود، راننده وسیله نقلیه مکلف است. در نقطه ای که پلیس راه مشخص نموده است ، توقف نماید.
26- در صورتیکه کاروانی از وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک به دنبال یکدیگر در حرکت باشند. رانندگان مکلف به حفظ فاصله 80 متری از یکدیگر می باشند.

ماده 27- محموله هایی از نوع دی اکسیدکربن واکسیدنیتروژن و گازهایی از طبقه 2 باید. در وسایل نقلیه بدون مفصل ودرتانکرهای ثابت که به نحومناسبی به شاسی وسیله نقلیه محکم شده اند، حمل گردند.

28- حمل گازهایی از طبقه 2 در مخازن کوچک ودربارگیرهای کانتینرهای ممنوع است.
ماده 29- حمل مایعات از طبقه 8 فقط توسط تانکرهای ثابت مجاز است. و این گونه مواد نباید به صورت بشکه های مجزا روی بارگیری های کفی یا اطاقدار حمل شوند.

فصل سوم :مقررات مربوط به وسایل نقلیه حامل موادومحمولات خطرناک

ماده 30- حمل ونقل کالاها ومحمولات خطرناک در صورتی مجازمی باشد که وسایل نقلیه حامل اینگونه محمولات حائز شرایط وضوابط مندرج در این فصل باشند.
تبصره – حمل و نقل مواد سوختی به صورت مایع یا گازدرصورتی که ظرفیت. وسایل نقلیه از میزان زیر تجاوز ننماید، مشمول مقررات این آئین نامه نمی باشند.

الف – وسایل نقلیه دارای تانکرهای قابل انفکاک جهت حمل مایعات با حداکثر ظرفین 1000 لیتر0

ب – تانک کانتینرها جهت حمل انواع گازها حداکثرحجم 3000لیتر0
ماده 31- وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید علاوه برمعاینه فنی معتبر. دارای گواهینامه تایید صلاحیت صادره از طرف موسسه معتبر بشرح مذکور در ضمیمه ((د)) این آئین نامه می باشند.

تبصره 1- در صورت نبود موسسات فنی ذیصلاح در شناسایی وبازرسی فنی وسایل نقلیه حامل خطرناک. شرکتهاو موسسات حمل ونقلی شاغل در بخش حمل ونقل مواد خطرناک موظفند وفق مفاد این آئین نامه صلاحیت فنی وسیله نقلیه تحت پوشش.

خود را به دفتر وارسی و گواهینامه ای مطابق ضمیمه (د) را تنظیم و در اختیار رانندگان و عوامل حمل و نقل کالای خطرناک قرار دهند.

مسئولیت قانونی ناشی از عدم بررسی دقیق و درست وسایل نقلیه شاغل در این بخش. متوجه این شرکتها وموسسات بوده و هرگونه سهل انگاری در صدور چنین گواهینامه هایی مشمول مقررات ماده 6 خواهد بود.

ادامه

تبصره 2- مدت اعتبار این گواهینامه یک سال بوده و مالک وسیله نقلیه مکلف است. ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت گواهینامه آن را تمدیدنماید.

3- چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک از 2بخش مستقل کشنده. و بارگیر تشکیل شده باشد باید هر کدام به تفکیک دارای یک گواهینامه تایید صلاحیت باشند.

تبصره 4- چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک از 2بخش کشنده و نیم یدک تشکیل شده باشد. و نیم یدک به صورت مستقل دارای شماره پلاک باشد باید در بند7 گواهینامه تایید صلاحیت شماره پلاک نیم یدک نیز درج گردد.

ماده 32- وسایل نقلیه تانکر یا بارگیرهای نیم یدک که کانتینر های حامل مواد خطرناک را حمل می کنند. یا وسایل نقلیه ای که مواد و محصولات خطرناک را به صورت فله حمل می کنند. باید از مثلثهای خطر در هر دو طرف کانتینر یا تانک استفاده کنند.

ادامه موارد

ماده 33- اطلاعات زیر باید به صورت خوانا روی بدنه بارگیر وسایل نقلیه تانکردار که محمولات خطرناک را حمل نماینددرج گردد
1- نام شرکت یا موسسه حمل ونقل
2- ظرفیت تانکر0
3- وزین خالی تانکر0

4- حداکثر وزن تانکر به همراه محموله 0
5- تاریخ و مدت اعتبار بازرسی 0
ماده 34- اطلاعات زیر باید به صورت خوانا بر روی تانک کانتینر های حامل مواد خطرناک درج گردد.

ادامه:

2- نام شرکت تولید کننده تانک کانتینر0
3- شماره سریال اعلام شده توسط شرکت تولدی کننده تانک کانتینر
4- مقدار عددی فشار محموله بر حسب مگاپاسکال یا بار0
– سال تولید تانک کانتینر0
6- ظرفیت تانک کانتینر بر حسب لیتر0

ماده 35- وسایل نقلیه ای که محمولات خطرناک با حداثکر نقطه استعال 32 درجه سانتی گراد را حمل می نمایند باید سرپوشیده بوده و طرح و ساخت محفظه بارگیر آنها به صورتی باشد که محموله آنها تحت اثر دماو حرارت خارج از محیط قرار نگیرند.
ماده 36- حداکثر عمر تانکرهایی که به صورت بارگیر برای حمل کالهای خطرناک از طبقه 3 بکار می روند، نباید از 8 سال تجاوزکند

موارد مهم

ماده 37- تانکرهایی که در آنها محمولاتی از طبقات 2-5و8 حمل می شوند. باید از ورقی با پوشش گالوانیزه ساخته شد. و عمر آنها نیز از 4 سال تجاوز ننماید.

ماده 38- وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید در سطح قایم عقب دارای مثلث نارنجی رنگ به طول قاعده 40 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر با خط مشکی حاشیه ای به ضخامت 15 میلی متر باشند.
تبصره 1- وسایل نقلیه تانکردار و بارگیری هایی که دارای بیش از یک تانکر برای حمل ونقل کالای خطرناک هستند باید علاوه بر نصب مثلث موضوع این ماده به دو مثلث خطر با همان ابعاد در طرفین نیز مجهز باشند.

تبصره 2- وسایل نقلیه حامل محمولات خطرناک به صورت جامدوفله ای علاوهب ر نصب مثلث خطر موضوع این ماده ، باید تابلوهای نارنجی که شماره کالای خطرناک ، شماره خطر و سایر مشخاصت لازم در آن ثبت است. را مطابق ضمیمه (ه) داشته باشند.
ماده 39- وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید به وسایل اطفای حریق متناسب با نوع وسیله نقلیه و میزان قابلیت اشتغال کالاهای حمل  مجهز باشند.

فصل چهارم : مقررات مربوط به راننده و خدمه وسایل نقلیه حامل مواد و محمولات خطرناک

ماده 40- حمل ونقل کالاها و محمولات خطرناک در صورتی مجاز می باشد که رانندگان وکمک رانندگان وسائل نقلیه حامل اینگونه محمولات حایز شرایط و ضوباط مندرج در این فصل باشند.
ماده 41- رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید دارای گواهینامه معتبر متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری خویش بوده. و حداقل مدت 3 سال از زمان صدور گواهینامه نیز سپری باشد.

تبصره 1- حداقل سن رانندگان که قصد فعالیت در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک را دارند،26 سال تمام می باشد.
تبصره 2- حداکثر سن مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک 50سال تمام می باشد. اما در صورت عدم بروز تخلفات از جانب راننده یا در نظر گرفتن. امتیازبندی تخلفات راننده. متصدی حمل و نقل می تواند با موافقت سازمان از رانندگان با سن بیش از 50 سال وکنتر از60 سال استفاده نمایند.

یکی دیگر از موارد

ماده 42- آن دسته از رانندگان که مواد خطرناک را داخل تانکرهای ثابت با تانکرهای قابل انتقال با ظرفیت بیش از1000 لیتر یا تانک کانتینرهای با ظرفیت بیش از3000 لیتر حمل می کنند و همچنین رانندگانی که به حمل این مواد توسط وسایل نقلیه با وزن ناخالص بیش از3500 کیلوگرم اقدام می نمایند،

باید علاوه بر گواهینامه متناسب با رانندگی وسیله نقلیه ، تاییدیه ویژه ای که موید آشنایی با موضوع حمل ونقل مواد خطرناک ، مفاد آئین نامه حمل ونقل جاده ای موادخطرناک ، اقدامات احتیاطی جهت اجتناب از بروز حوادث ناشی از حمل ونقل مواد خطرناک و اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از حوادث ناشی از حمل ونقل جاده ای این مواد را مطابق نمونه مذکور در ضمیمه و در اختیار داشته باشند.

ادامه تبصره ها

تبصره – برای صدور تاییدیه ویژه ، شرکتها وموسسات حمل ونقلی که به جابجایی مواد خطرناک مبادرت می ورزند. مکلفند براساس ضوابط و دستورالعمل های ارائه انجام دهند. از طرف سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده و تائیدیه ویژه را به رانندگان ارائه کنند.
ماده 43- رانندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از آغاز عملیات حمل ونقل وسایل و لوازم زیر را به همراه داشته باشند و درصورت لزوم از آنها استفاده کنند.

 لوازم مورد نیاز رانندگی

1- جلیقه زردرنگ احتیاط مطابق با استاندارد
2- عینک حفاظتی مناسب جهت حفاظت از جشم در مقابل حرارت و خطرات ناشی از واکنشهای شیمیایی مواد خطرناک 0
3- ماسک مناسب برای تصفیه بخارها و گازهای ناشی از محمولات سمی 0
4- دستکش لاستیکی مناسب ومقاوم در برابر مواد شیمیایی 0
5- جکمه لاستیکی مقاوم در برابر مواد شیمیایی 0
6- تن پوشی سراسری از جنس مواد ضدآب ومقاوم در برابر مواد شیمیایی 0
7- چراغ قوه دستی 0
8- بطری حاوی مایع شستشوی چشم 0
9- بطری حاوی آب 0

ماده 44- به منظور کنترل وارزیابی میزان تخلفات رانندگی رانندگان و شرکتهای حمل ونقل از مفاد این آئین نامه دستورالعمل. امتیازبندی تخلفات ونحوه برخودر با رانندگان و شرکتها توسط سازمان حم لونقل و پایانه های کشور ومعاونت راهنمایی ورانندگی و امور حمل ونقل ناجا تهیه و به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 45- استفاده از راننده ای که جائز کلیه شرایط راننده اصلی باشد، همراه وسله نقلیه حامل مواد خطرناک اجباری است.

ماده 46- رعایت کنوانسیون بازل و مصوبات مرتبط با آن در حمل ونقل جاده ای لازم الاجرا است.

برای حمل اسید یا اگر نیاز به تانکر حمل اسید دارید . فقط کافی است با ما تماس بگیرید.